O projektu

Ime operacije: Akcija osveščanja o trajnostnem ribištvu »DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME«
Akronim: »DOBRO ZA MORJE«
Prijavitelj: DRUŠTVO AURATA
Projektni partnerji: NIB – MBP Piran,  ZRS Koper

 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V okviru Javnega poziva LAS Istre za izbor operacij sofinanciranih iz EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESRR) v letu 2020, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 je DRUŠTVO  AURATA prijavilo operacijo »DOBRO ZA MORJE.« Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je z odločbo z dne 13. 04. 2021 potrdilo operacijo. Vrednost celotne operacije, ki se bo izvajala 12 mesecev, tj. od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022 znaša 101.335,94evrov. Operacijo sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo v 100-odstotnem deležu.

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm
Spletna stran ESPR: www.ribiski-sklad.si

NAMEN IN CILJI

Dolgoročni cilji projekta »DOBRO ZA MORJE, DOBRO ZAME« so:

  • ozaveščati javnost o kakovosti rib in morskih sadežev lokalnega izvora,
  • povečati prepoznavnost lokalnih ribičev in školjkarjev,
  • povečati zavedanje o okoljski odgovornosti posameznika.

Zastavljene cilje bomo dosegli s predstavitvijo:

  • lokalnega ribištva in njegovih posebnosti (ribolovna orodja),
  • pomena slovenskega morja za ribištvo,
  • kakovosti in vpliva morske hrane na zdravje ljudi,
  • pritiskov, ki ogrožajo morsko okolje in vplivajo na neoporečnost ulovljenih rib,
  • oskrbne verige v ribištvu in zagotavljanje sledljivost rib in morskih sadežev.

Spodbuditi želimo odgovorno in trajnostno pridelavo morske hrane ter povezovanje v lokalno blagovno znamko najvišje kakovosti.

Skozi projektne aktivnosti bomo osveščali in izobraževali širšo javnosti o spodbujanju upravljanja trajnostnega razvoja, nakupovanju lokalnih pridelkov in izdelkov, ustvarili bomo novo delovno mesto, pripravili pogoje za vzpostavitev blagovne znamke na trajnostni način lokalno ulovljenih oz. vzgojenih rib/školjk.

S pomočjo lokalnih skupnosti bomo povečali okoljsko odgovornost pri ciljnih skupinah, kar bo pozitivno vplivalo na dolgoročno blaženje podnebnih sprememb. Vzpodbujali bomo soodgovorno ravnanje tako javnosti kot gospodarskih subjektov in predvsem ranljivih skupin, ki so sicer izključeni iz oblikovanja ribiških politik (mladi, starejši, ženske in brezposelni).